1. Veebilehe avaldaja:

  Michelin Polska S.A.

  büroo asukohaga Olsztyn,  ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poola,

  registreeritud äriregistris nr-ga KRS: 0000163137

  aktsiakapital: 979.920.576,00 PLN, täielikult tasutud,

  NIP: 739-020-38-25, Regon: 510008834

  tel +48 89 539 40 00. faks: +48 89 533 65 97

  Veebimajutus:

  Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.

  One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,

  Dublin 18, D18 P521,

  Iirimaa

  +353 1 7063476

   

  Haldusteenuse partner:

  LINKBYNET, Parc du Colombier
  14 rue Jules Saulnier
  93200 Saint-Denis
  Prantsusmaa
  Tel: +33 (0)1 48 13 00 00
  Faks: +33 (0)1 48 13 31 21

   

  Lugege käesolevat õigusteavet hoolikalt enne selle Michelini sõiduautodele ja kergveokitele mõeldud veebilehe (edaspidi „Veebileht“) kasutamist.

  Michelini gruppi kuuluvad ettevõtted on juriidilised isikud, millel on oma õigused ja neil on eraldi juriidiline staatus. Siiski võidakse käesoleval veebilehel infovahetuse hõlbustamiseks kasutada järgmisi mõisteid: „Michelin“, „Grupp“, „Michelini grupp“ ja „meie“, mis tähistavad kollektiivselt kõiki Michelin grupi iseseisvalt tegutsevaid ettevõtteid.

  ARTIKKEL 1: EESMÄRK

  Käesoleva õigusteabe eesmärgiks on määratleda tingimused, mille alusel teeb Michelin selle veebilehe teile kättesaadavaks, ja tingimused, mis puudutavad sellele juurdepääsu ja kasutamist. Veebilehe kasutamise aluseks on teie nõustumine käesoleva õigusteabega, mida Michelin võib igal ajal muuta või täiendada. Veebilehele minnes või seda kasutades nõustute käesoleva õigusteabe tingimustega ja nõustute Michelini avaldustega seoses konfidentsiaalsuse ja isikuandmete kaitsega.

  Kui te käesolevate tingimustega ei nõustu, ärge külastage ja/või kasutage käesolevat veebilehte.

  ARTIKKEL 2: VEEBILEHELE JA SISULE JUURDEPÄÄS JA KASUTAMINE

  2.1 Veebileht: Juurdepääs ja kasutamine

  Michelin annab endast parima, et veebileht oleks kättesaadav, kuid tal ei ole kohustust seda teha. Ligipääsu veebilehele võidakse hooldamiseks, täiendamiseks või muul põhjusel, peamiselt tehnilised, juriidilised või turvalisusega seotud, muuta, ajutiselt peatada või piirata. Michelin ei vastuta nende häirete eest ega kasutajale tulenevate tagajärgede eest.

  Te nõustute hoiduma veebilehele minemisest ja kasutamisest pettuse eesmärgil.

  2.2 Sisu: Juurdepääs ja kasutamine

  Käesolev veebileht on saadaval kõikidele kasutajatele ja sisaldab erinevaid pealkirju, mis puudutavad muu hulgas Michelini kogemusi liikuvuses, sõiduautode ja kergveokite rehvide kataloogi uuendusi ja tööriistu, mis võimaldavad valida sobivat rehvi või leida edasimüüjat.

  Michelinil on õigus osa või kogu sisu või juurdepääsu veebisaidile igal ajal muuta, korrigeerida, katkestada ja/või keelata ilma sellest ette teatamata.

  Michelin annab teile õiguse sisu alla laadida, printida ja kasutada järgmiste tingimuste alusel: (I) kui allalaadimise funktsioon on saadaval, (II) kui sisu kasutatakse mitteärilistel eesmärkidel, (III) heas usus ja (IV) kui antud teabe kuvamisel on rikkumata varaliste õiguste märkus ja sisus esinev internetis avaldamise kuupäev. Seda õigust ei saa tõlgendada litsentsi saamisena, eriti seoses kaubamärgi ja logoga.

  Kolmanda poole sisule, mis on määratletud artiklis 3.2, kehtivad vastavate kolmandate poolte tingimused.

  2.3 Kasutuspiirangud

  Kõik reprodutseerimis-, esitlus- ja kasutusviisid, mis erinevad eeltoodust, ei ole ilma Michelini selgesõnalise eelneva nõusolekuta lubatud, eriti:

   

  • mistahes kohandamine, pakkumine avalikkusele (sobivalt küsitud või muul viisil), levitamine, edasi andmine mistahes vormingus, võrgustikus jagamine, kogu teenuse või selle osa avalik suhtlus ja kõik veebilehel avaldatavad tööd, teenused, kaubamärgid ja autoriõigustega materjalid või materjalid, mis võivad olla kaitstud intellektuaalvara seadustega;
  • veebilehe loodud andmebaaside sisu eraldamine või uuesti kasutamine, sh isiklikud eesmärgid (koguseliselt ja/või kvaliteedilt);
  • veebilehe loodud andmebaasi sisu korduv ja süstemaatiline eraldamine või uuesti kasutamine isegi väikeses mahus, sh isiklikud eesmärgid;
  • internetis avaldamise automaatsete töötlussüsteemidega seotud ühendused, juurdepääsud, muudatused, täiendused, kustutamised ja avaldustingimuste või toimetuslike otsuste muutmine.

   

  Iga kasutaja, kes rikub käesolevat õigusteavet, vastutab tsiviil- või kriminaalkorras autoriõiguste, sarnaste õiguse ja/või andmebaaside ja automaatsele andmetöötlussüsteemide omanike õiguste rikkumise eest.

   

  Kasutajatel on keelatud järgmised tegevused:

  • automaatsetesse andmetöötlussüsteemidesse sisenemine ja petturlik tegevus;
  • nimetatud süsteemi andmete petturlik kustutamine, muutmine või rikkumine;
  • süsteemi blokeerimine.

   

  Michelin võib algatada kriminaalmenetluse kasutajate suhtes, kes rikuvad neid sätteid.

  ARTIKKEL 3: INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

  3.1 Üldine

  Igasugune sisu (muu hulgas informatsioon, tekstid, failid, joonised, andmed, tarkvara, andmebaasid, API, kujutised, fotod, visuaalsed materjalid, videod, helisalvestised ja logod kui ka ülaltoodud komponentide vorm ja veebisait tervikuna) on kaitstud autoriõiguse ja/või muude intellektuaalomandi õigustega. Sisu on nende omanike ainuomanduses. Michelinile kuuluva või Michelinile kolmanda osapoole poolt võimaldatud sisu täielik või osaline kopeerimine, reprodutseerimine, esitamine, kasutamine, kohandamine, muutmine, tõlkimine ja levitamine on ebaseaduslik, v.a käesoleva dokumendi 4. osas võimaldatud piiratud õigused ja/või omaniku isiklikuks otstarbeks tehtud koopiad. Antud veebilehe sisu võib muuta ilma ette teatamata ja see avaldatakse ilma otseste või kaudsete garantiideta ning see ei anna mingeid hüvituse saamise õigusi. Sisu on kaitstud Michelini või tema partnerite autoriõigusega. Logod on registreeritud tootemargid.

  Kõik andmed, mis on seotud sõiduautode ja kergveokite rehvide edasimüüjatega ja/või rehvide tüüpidega ja mis on avaldatud veebilehe kasutajatele vaatamiseks, moodustab andmebaasi, mille haldajaks ja omanikuks on Michelin. Nende andmebaaside sisu on  kaitstud autoriõigustega ja/või riiklike seadustega, mis rakendavad 11. märtsi 1996 direktiivi 96/9/EÜ.

  3.2 Kolmanda poole sisuga seotud täiendavad reeglid

  Teatud kolmanda poole sisu (muu hulgas kogu informatsioon, tekstid, failid, kujutised, graafika, visuaalsed materjalid, tarkvara, andmebaas, API, andmed, helisalvestised, videod, fotod, veebilingid, kolmanda poole veebilehed, andmevood sotsiaalvõrgustikest, RSS-vood blogidest ja andmeteegid ja sõnastikud ja muu sisu ja materjalid mistahes vormingus, mis on saadud või tuletatud kolmanda poole allikatest väljaspool Michelini) võidakse teha saadavaks/ligipääsetavaks teile läbi veebilehe, selle sees või koostöös.

  Kõiki intellektuaalomandi õigusi ja kasutuslitsentse, mis on seotud kolmanda poole sisuga, määratlevad vastavad kolmanda poole tingimused.

  ARTIKKEL 4: ELEKTROONILINE SUHTLUS

  Micheliniga e-posti teel info vahetamiseks tuleb täita veebilehel olevad e-posti vormid. Michelini vastuseid e-postile, aga ka juurdepääsu veebilehele ja sisule ei või käsitleda või võtta kui tõendit reklaami-, tutvustus- või äritegevusest riigis, kus internetikasutaja asub.

  ARTIKKEL 5: ISIKUANDMETE KAITSE

  Vaadake meie privaatsusavaldust ja küpsiste kasutamise avaldust.

  Meie veebileht võib sisaldada linke teistele internetilehtedele. Michelin ei jaga teie isikuandmeid nende veebilehtedega, v.a juhul, kui kasutatakse sotsiaalvõrgustiku nuppe või mooduleid. Kui kasutate linke nendele veebilehtedele minemiseks, kehtivad teile antud veebilehtede enda privaatsustavad, mille üle ei ole Michelinil kontrolli ja mille eest Michelin ei vastuta. 

  ARTIKKEL 6: PIIRATUD GARANTII JA VASTUTUS

  6.1 Üldine piirang

  KUI EI OLE TEISITI KOHALIKE SEADUSTEGA KEELATUD, PAKUTAKSE VEEBILEHTE JA SELLE SISU JA/VÕI MUUDETAKSE SEE KÄTTESAADAVAKS VEEBILEHE KAUDU „NAGU ON“ ILMA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE VÕI MISTAHES VORMIS GARANTIITA JA MICHELIN VÄLISTAB SELGESÕNALISELT MISTAHES VASTUTUSE SEOSES KOGU VÕI OSALISE SISU JA/VÕI VEEBILEHEGA. MICHELIN EI OLE MUU HULGAS VASTUTAV ARVUTIRESSURSSIDE RIKKUMISE EEST VIIRUSTE LEVITAMISE VÕI MUUDE NAKKUSTE TÕTTU. TEIE KOHUSTUSEKS ON RAKENDADA KÕIKI SOBIVAID MEETMEID OMA ARVUTIRESSURSSIDE KAITSMISEKS.

  MICHELIN, SELLE DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID, TARNIJAD VÕI PARTNERID, MIDA ON MAINITUD VEEBILEHEL, EI OLE ÜHELGI JUHUL VASTUTAVAD LEPINGU RIKKUMISE VÕI MUU NÕUDE ALUSEL ÜHEGI ÕNNETUSLIKU, TAGAJÄRJEKS OLEVA VÕI MISTAHES OLEMUSEGA KAHJU EEST, ERITI RAHALISED VÕI ÄRILISED KAHJUD, MIS TULENEVAD VEEBILEHE VÕI VEEBILEHE KAUDU PAKUTAVA TEABE, MUU HULGAS KOLMANDA POOLE SISU (VASTAVALT ÜLALOLEVALE ARTIKLILE 3.2), LIGIPÄÄSUST (LIGIPÄÄSETAMATUSEST) JA/VÕI KASUTAMISEST (MITTE KASUTAMISEST).

  6.2 Täiendav piirang seoses kolmanda poole sisu ja veebilehega

  VEEBILEHT VÕIB SISALDADA LIHTSAID VÕI MANUSTATUD LINKE, MIS VIIVAD KOLMANDA POOLE SISULE VASTAVATE POOLTE LOAL. TE MÕISTATE, ET MICHELIN EI VASTUTA EGA OMA KONTROLLI, JÄLGI EGA KORRIGEERI ANTUD KOLMANDA POLE SISU; LISAKS EI VASTUTA MICHELIN NENDE VEEBILEHTEDE KAUDU PAKUTAVATE TOODETE JA/VÕI TEENUSTE JUURDEPÄÄSU, ASJAKOHASUSE, SAADAVUSE, SISU, REKLAAMIDE EEST. SELLEST TULENEVALT EI VASTUTA MICHELIN ÜHELGI JUHUL OTSESE VÕI KAUDSE KAHJU EEST, MIS TULENEB KOLMANDA POOLE SISU LIGIPÄÄSUST (LIGIPÄÄSETAMATUSEST) JA/VÕI KASUTAMISEST (MITTE KASUTAMISEST)  VÕI NENDE VEEBILEHTEDE VÕIMEKUSEST JÄRGIDA KEHTIVAID SEADUSI JA MÄÄRUSI.

  MICHELIN VÕIB UUENDADA, ASENDADA VÕI MUUTA VEEBILEHTE KUI VASTAV KOLMANDA POOLE SISU VÕI VEEBILEHT EI OLE SAADAVAL VÕI MUUTUB. SAMUTI VÕIB MICHELIN LÕPETADA JUURDEPÄÄSU PAKKUMISE KOLMANDA POOLE SISULE VÕI VEEBILEHELE ILMA, ET SELLELE JÄRGNEKS MISTAHES KOHUSTUSI.

  ARTIKKEL 7: RAKENDUVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

  Kõik vaidlused seoses veebilehe või käesoleva õigusteabega tuleb lahendada vastavates Poola Vabariigi kohtutes või kui kasutaja on tarbija, Leedu Vabariigi kohtutes, kui kasutaja seda eelistab või kui hageja on Michelin. Vaidlustele, kui võimalik, kehtivad ja neid tõlgendatakse vastavalt Poola seadustele, v.a juhul kui kasutaja on tarbija, kellele laieneb Leedu Vabariigi seadustest tulenev õiguskaitse. Veebilehe kasutamine tähendab kasutaja selgelt väljendatud nõusolekut antud artikli rakendamisele. Kui käesoleva õigusteabe tingimused on ebaseaduslikud, tühised või mistahes põhjusel kohaldamatud, ei loeta neid käesoleva õigusteabe osaks ja need ei mõjuta muude tingimuste kehtivust ja rakendatavust.

   

   

   

  Õigusteave seisuga: 6. detsember 2018